DADA CULTURAL SOCIETY

__Основните цели на Сдружението са:

  1. Подпомагане изграждането на единна културна идентичност на България и в частност на София като уникална градска агломерация, съставена от мултинационални етноси и култури и оформянето ѝ като модерна столица, неделима част от семейството на обединена Европа. Активизиране на чувството у българските граждани, без разлика във възраст, пол, религия, социално положение – за граждански дълг, съпричастност и взаимообвързаност с миналото, настоящето и бъдещето на техния град и държава.
  2. Повишаване равнището на историографска и етнографска култура на българските граждани. Популяризиране на факти, обичаи, нрави, традиции в области на култура, изкуство, мода, архитектура, политика от различни исторически периоди на страната, запознаване на обществеността с биографията на личности, допринесли с делата си за развитието на българското общество, създаване на условия за рационални подходи в диалога с историята и методи за ползотворното му продължение в настоящето и бъдещето на страната.
  3. Разработване и популяризиране на инициативи и политики за укрепване на единното гражданско съзнание на българина, за превръщането на порива за опазване и развитие на градската среда в несъзнателен навик и естествен инстинкт.
  4. Установяване на директна връзка с национални и международни неправителствени и правителствени институции и организации и съвместна дейност по проекти, пряко или косвено свързани със София и България.
  5. Подпомагане градските райони за превръщането им в привлекателни благоустроени урбанизирани зони с модерен културен живот.
  6. Подпомагане изграждането на модерна градска инфраструктура и архитектура, съобразена с природните дадености, историческите и етническите особености и културните потребности на българските граждани и гостите на страната.
  7. Подпомагане обучението на млади специалисти и иновационни проекти в областта на архитектурата, градоустройството и културата, включително със специализирана литература и връзка със специализирани държавни и образователни институции.
Scroll Up